Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest:

W-Z Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 202a
44-100 Gliwice

NIP 631 22 12 809
KRS 0000157831

Kapitał zakładowy: 100.000 pln

Tel.: 32 461 22 22
Fax: 32 461 22 21
E-mail: wz@wz.com.pl

Podanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych oraz podmiot uprawniony przez Administratora Danych Osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

Dane osobowe będą zbierane w zakresie:

  • imię nazwisko
  • adres e-mail
  • nr telefonu
  • adres kontaktowy
  • nazwa reprezentowanego podmiotu
  • nip

Przetwarzane będą w celu realizacji Zamówień, w tym wystawienia paragonu albo faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.

Dane osobowe chronione są przez Administratora Danych Osobowych zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umów sprzedaży Towarów.

Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator Danych Osobowych i podmioty upoważnione przez Administratora Danych Osobowych.

Istnieje możliwość dostępu do danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, informując o tym Administratora Danych Osobowych np.: drogą mailową na adres wz@wz.com.pl. Administrator danych osobowych zastrzega sobie 30 dniowy termin odpowiedzi.